چهارشنبه - ۴ اردیبهشت - ۱۳۹۸
آدرس:
مشهد، فرودگاه هاشمی نژاد، ترمینال پروازهای داخلی، دفتر ایستگاه شرکت هواپیمایی اترک
تلفن:
3400332 (511)98+
نمابر:
3400333 (511)98+
ارسال ایمیل
اختیاری